Stichting Menno Simons Flaes Wormerveer

De Stichting Menno Simons - Flaes Wormerveer is opgericht in januari 2008. Zij stelt zich ten doel concerten te organiseren met en rond het juist gerestaureerde Flaes-orgel uit 1855 in de Doopsgezinde kerk (‘Vermaning’) van Wormerveer.

Stichting "Menno Simons Flaes" Wormerveer is een 'algemeen nut beogende instelling' (ANBI). Ons RSIN is 818947445. Verder vertellen wij u graag over ons beleid (Beleidsplan 2014-2018 ) en beloningsbeleid en over de bestuurssamenstelling en contactgegevens. Ook treft u hier een algemeen verslag van onze activiteiten. Klik hier voor het financiële jaarverslag.

De zeer fraaie Vermaning uit 1830, gelegen aan de Zaan, leent zich uitstekend voor deze muzikale activiteit. Zowel de Vermaning als het orgel zijn aangewezen als rijksmonument.

Met de oprichting van de Stichting is invulling gegeven aan het plan van de in 2007 overleden organist van de Vermaning en drijvende kracht achter de restauratie (2005-2006), de heer dr J.W. Maarsen. Het orgel zou na de restauratie het middelpunt worden van een reeks concerten voor een breed publiek: orgelconcerten, combinaties van orgel en andere instrumenten, orgel en koor. De stichting is dus opgericht om het gerestaureerde orgel in de doopsgezinde kerk van Wormerveer weer tot leven te brengen! Het orgel verkeert nu in prima staat.

Een korte toelichting op de benaming van de stichting

Menno Simons

Menno Simons is de man aan wie de doopsgezinden hun naam ontleend hebben namelijk die van 'mennonieten'. Menno Simons werd ca. 500 jaar geleden geboren (1496) als boerenzoon in Witmarsum. In 1524 wordt hij in Utrecht tot priester gewijd, waarna hij als kapelaan terugkeert naar Pingjum. Vrij snel begint Menno Simons te twijfelen aan de roomskatholieke leer aangaande het avondmaal. Als Sicke Freerks in Leeuwarden wordt onthoofd omdat hij zich opnieuw heeft laten dopen, verdiept Menno Simons zich ook in het sacrament van de doop. Geleidelijk groeit bij Menno de overtuiging de katholieke kerk te moeten verlaten.

Op 30 Januari 1536 legt hij het ambt van pastoor neer en sluit hij zich aan bij de dopers. Kleine groepen christenen die buiten alle hierarchie om, hun eigen gemeentes organiseren. In Groningen wordt Menno opnieuw gedoopt. Hij trouwt met Geertruid Hooyer uit Witmarsum en vestigt zich in Oldermarsum (tussen Emden en Leer). Hij maakte lange reizen om de gemeenten in Nederland en Noord Duitsland te ondersteunen met prediking en bediening van doop en avondmaal. In 1539 verschijnt Menno's 'Fundamentenboek'. Hij is de grondlegger van wat later genoemd werd: de radicale reformatie. Sterk ethisch gericht, kritisch naar de overheid en kerkelijke instituten, vaak principieel en geweldloos.

Ondanks dat de dopers zwaar werden vervolgd, maakte Menno in het geheim lange reizen. Zijn gezin moest steeds vluchten. Na vele omzwervingen vindt hij onderdak bij Graaf van Ahleveldt te Badoldesloe. Kort na aankomst overlijdt zijn vrouw. Hijzelf overlijdt enkele jaren later in 1561.

Flaes

'Flaes en Brünjes 1855' is de naam van het orgel in het kerkgebouw aan de Zaanweg. Het is geplaatst in 1855 en genoemd naar de orgelmaker Pieter Flaes, die geboren werd op 21 Mei 1812 te Rotterdam. Samen met Georg Diederich Brünjes had hij een bedrijf in Amsterdam dat zich aanvankelijk richtte op het herstellen van orgels en later op het bouwen van nieuwe orgels.

De Stichting heeft een fraai boekje beschikbaar waarin de geschiedenis en de orgelbouwkundige details van het orgel uitgebreid beschreven staan, alsmede een beschrijving van de restauratie van 2005-2006. U kunt het bij ons bestellen voor € 5,- + portokosten. Mailadres: info@mennosimonsflaes.doopsgezind.nl